Jiráskova 91/26, 779 00 Olomouc info@zelezarstvipaxa.cz 585 313 428

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny

Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s našimi obchodními podmínkami.

Cena zboží - DPH

Všechny ceny produktů na stránkách obchodu Železářství Paxa online jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a platí v okamžiku uskutečnění objednávky. Slevy a akce na jednotlivé zboží jsou viditelně zveřejněny na stránkách prodávajícího, jsou platné pouze pro internetové objednávky ( objednávky vytvořené přímo z shopu, objednávky faxem či telefonicky s odkazem na stránky prodávajícího ) a mají dobu svoji platnosti uvedenou přímo v detailu produktu, k němuž se vztahují. Není-li tomu tak, platí tyto akce do vyprodání zásob.

Objednávka

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu "Jak nakupovat" .
1. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň automaticky odesláno e-mailem její potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. 585 313 428

2. Automatické potvrzení objednávky neznačí že je Vámi objednané zboží připraveno k odběru. O odběru či odeslání zboží budete informováni až následným e-mailem nebo telefonicky.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

1. Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000 Sb.

2. V případě, že platba za zboží byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení zrušení objednávky spotřebitelem. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou stanoveny podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.


Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

1. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

¨ zboží se již nevyrábí nebo nedodává

¨ zboží je dlouhodobě nedostupné

¨ změnila se výrazným způsobem cena zboží nebo byla chybně stanovena

2. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu ( náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd. ). Pokud jste již za zboží zaplatili ( bankovním převodem ) a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Uzavření kupní smlouvy

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.zelezarstvipaxa.cz prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků ( kupujících ) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy ( o dodávce zboží ), resp. je její nedílnou součástí.

2. Není-li mezi účastníky sjednána dlouhodobá kupní smlouva v písemné podobě, dodává prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka .

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit potvrzení objednávky.

2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, zejména při ceně vyšší než 5.000,- Kč, vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

III. Dodací podmínky, termíny expedice zboží

1. Místem plnění je sídlo / bydliště / nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednutí.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí a nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny jeho převzetím.

3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době / tj. zpravidla od jednoho do deseti pracovních dnů / po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po její autorizaci / čl. II. odst. 2 / či v případě využití bankovního převodního příkazu po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Zboží je expedováno v pracovní dny a termín uvedený na stránce je vztažený na tyto dny. Termín platí v okamžiku zobrazení stránky.

4. Uváděné termíny vycházejí z informací o našich skladových zásobách a dále z informací poskytovaných dodavateli, dovozci a výrobci a proto termíny nejsou závazné, ale pouze předpokládané. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně mu prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

5. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků jiné požadavky.

IV. Platební podmínky

1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí. V případě zásilek zaplatí náklady na přepravu stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

2. Je-li cena hrazena bankovním převodním příkazem a pokud je zboží skladem je expedováno ihned po připsání ceny na účet prodávajícího.

V. Záruka, reklamace, doklady

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listě nebo v jiném dokladu o zboží či zvlášť dohodnutou. Prodávající současně se zbožím vybaví každou zásilku potřebnými doklady, které se ke zboží vztahují. Minimálně však dodacím listem nebo fakturou. Upozorňujeme, že záruční list je nutno nechat potvrdit do 14 dnů od koupi zboží.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

¨ neodborným použitím

¨ mechanickým poškozením nebo opotřebením

¨ živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

2. V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku.

3. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, nebo faktura, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Železářství Paxa: Jiráskova 26, 772 00 , Olomouc - Hodolany

4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně ( e-mailem ) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí boží. Reklamované zboží musí být doručeno servisnímu středisku nebo prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamaci posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci a takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že prvou zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu do dvou týdnů. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno ( poštou nebo přepravní firmou ).

5. Při neoprávněné reklamaci ( nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit záruční list, kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů ) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy ) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.

Vrácení zboží

1. Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění ( to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího, nebo objednáno na zakázku ), je-li v originálním a neporušeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje. Při prodeji je určující datum odeslání zboží.

2. Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:

¨ výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu

¨ výrobek nesmí jevit žádné známky použití či opotřebení

¨ výrobek musí být kompletní ( vrácení příslušenství, návodu k použití, nepotvrzeného záručního

listu a doklad o koupi )

¨ zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou ( nejlépe doporučeně - ne na dobírku ), zásilky dobírkou nebudou přijaty

3. V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena ( započtena ) finanční částka vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu ( otestování funkčnosti zboží, vyčištění zboží, pořízení náhradního obalu, aj. )

4. Po obdržení vráceného zboží vystaví prodávající dobropis, který zašle na adresu kupujícího. Kupující dobropis potvrdí svým podpisem a vyplní číslo bankovního spojení pro převod kupní ceny. Při vrácení zboží se ze zaplacené částky odečtou náklady na dopravu.

Kupující odešle potvrzené dokumenty zpět na adresu :
Železářství Paxa, Jiráskova 26, 772 00, Olomouc - Hodolany.

V okamžiku, kdy prodávající tyto dokumenty obdrží, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku bankovním převodem ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

Ochrana osobních dat

Veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování objednávky, budou použity výlučně v souvislosti s vyřízením této konkrétní Vaší objednávky. Vaše e-mailová adresa bude rovněž použita výhradně v souvislosti s vyřízením Vaší objednávky a nikdy v budoucnosti od nás žádný další nevyžádaný e-mail neobdržíte pokud tak nesvolíte při registraci v souvislosti doručováním dalších informací o aktuálních novinkách. Vaše osobní data ani e-mailová adresa nebudou nikdy předány žádné další osobě.

Železářství Paxa